شما، پول و زندگی

سپتامبر 7, 2008 at 12:01 بیان دیدگاه

شما، پول و زندگی

اين روزها «پول» و كسب درآمد دغدغه‌ها و مشغوليات ذهنی قريب به اتفاق انسانهاست. كسانی كه درآمد مناسبی ندارند به سختی تلاش می‌كنند تا درآمدشان را افزايش داده نيازهای خود و خانواده‌شان را برآورده كنند. اكثريت آن گروهی هم كه به قدر كافی پول درمی‌آورند هم ناراضی هستند و سعی دارند كه بردارايی و سرمايه‌شان بيفزايند. در اين ميان «پول» است كه فعاليت‌ها و كارهای اشخاص را جهت‌دهی می‌كند و گاه آن‌قدر پررنگ و تاثيرگذار می‌شود كه فرد از ديگر امور زندگيش غافل گشته مسائلی مهم و كليدی چون معنويات، عواطف خانوادگی و رسيدگی به نيازهای غيرمادی خود و اطرافيانش را فراموش می‏كند. گاهی اوقات كار به جايی می‌رسد كه حتی سلامتی او هم به خطر می‌افتد. البته برعكس اين حالت هم مشاهده می‌شود. تفاوت اين دو گروه يا عبارتی منش و رويكرد پولی ومالی هر فرد با فرد ديگر را بايد در تفاوت‌های ديدگاههای اشخاص نسبت به «پول» جستجو كرد. جالب اينست كه بسياری مردم از چگونگی اين ديدگاه و نگرش خودشان آگاه نيستند و به همين خاطر نمی‌توانند اين وجه از زندگيشان را سر و سامان دهند. اگر بتوانيد به پرسش‌های زير جواب درست و روشنی دهيد، خواهيد ديد كه بطور چهارچوب نگرش‌ها و برداشت‌هايتان از پول و درآمد و مقوله‌های مرتبط با آن ترسيم خواهند شد :

سوال نخست : رابطه شمال با پول چطور رابطه‌ايست؟

به طور مثال : آيا فكر می‌كنيد كه فكر كردن به پول شما را عصبی و مضطرب می‌كند؟ پول دوست شماست؟ هر كجا كه برويد، پول فرار می‌كند؟ يا برعكس آن؟ آيا می‌گوييد : «پول عاشق من است

سوال دوم : وقتی كه به پول فكر می‌كنيد چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ نگرانی، ترس، لذت، هيجان و . . .

چه تصويری از پول در ذهنتان رسم كرده‌ايد يا به بيان ساده راجع به پول چطور فكر می‌كنيد؟ پول چرك كف دست است،‌ هيچ كس يك شبه پولدار نمی‌شود، پول سرچشمه تمامی بديهاست يا شايد هم مردمان ثروتمند خود خواهند و يا پول اصل اساسی خوشبختی است.

سومين سوال : پول در خانواده شما چه جايگاهی داشته و نظر و ايده غالب راجعه به آن چه بوده است؟ آن‌ها درباره پول چه چيزهايی به شما ياد داده‌اند؟

پرسش چهارم : عقيده و احساستان راجع به پس‌انداز كردن چيست؟

سوال پنج : وقتی كه می‎خواهيد پول خرج كنيد چه حسی داريد؟ لذت، اكراه،‌ ترس، اضطراب و . . .

سوال ششم : وقتی كه قرارست با پول سر و كار داشته باشيد يا به بيان ديگر بخش اعظمی از زندگی كاری و حرفه‌ايتان با پول عجين شود، چه روشی به ذهنتان می‌آيد و چه‌طور راجع به اين وضعيت فكر می‌كنيد؟ دوست داريد كه در اين چنين موقعيتی قرار بگيريد؟

سوال هفتم : وقتی به شرايط لوكس و راحت و تجملی كه مستلزم صرف پول‌های هنگفتی هستند فكر می‌كنيد يا با آن‌ها روبه‌رو می‌شويد، چه واكنشی نشان خواهيد داد؟ سفر به كشورهای خارجی و اقامت در لوكس‌ترين هتل‌ها و گذران اوقات مانند يك توريست ثروتمند؟ اتومبيل‌های ليموزين؟‌ كشتی‌های تفريحی و چون اين‌ها.

سوال هشتم : وقتی می‌خواهيد راجع به پول با خانواده و دوستانتان حرف بزنيد، چطور سخن می‌گوييد و چه ديدگاهی خواهيد داشت؟

سوال نهم : نگرش و ديدگاه دوستان و همكاران شما درباره پول چگونه است؟

سوال دهم : ثروتمندی افسانه‌وار عده‌ای از مردم جهان و فقر شديد گروهی ديگر را چطور توجيه می‌نماييد؟

سوال یازدهم : كدام يك از جملات زير با نگرش و خط كلی جهت‌گيری شما نسبت به زندگی پولی و كاريتان هماهنگ و موافق است؟

من لياقت پولدار شدن را دارم.

ثروتمند بودن خوب است و با آن موافقم.

از اين كه شخص پولداری هستم راضی و خوشحالم.

– از ثروت و دارايی‌ام لذت می‌برم.

دوست دارم هرچه می‎خواهم به دست آورم و از داشتن آنها خوشحال و راضی خواهم بود.

احساس خوبی درباره پول و ثروت دارم و نگرش و رابطه مناسبی هم اتخاذ نموده‌ام.

هيچ‌وقت نمی‌توان گفت كه اين مقدار پول و ثروت برای فلان شخص «كافی» است. همواره بيشتر از «كافی» هم وجود دارد.

سوال دوازدهم : از روابط كاری و پولی خودتان چه انتظاری داريد و چه چيزهايی هم مطلوب و مورد انتظارتان نيست؟

سوال سیزدهم : اگر 2 ميليارد تومان داشتيد، چه كار می‌كرديد؟ چه تغييری در زندگيتان به وجود می‌آمد؟

اگر ديديد كه پاسخ به بعضی از اين پرسش‌ها برايتان آسان نيست، بدانيد كه اين موضوعات همان‌هايی هستند كه پاسخ‌هايشان واكنش‌ها و عقايد القايی ديگران است و شما طی سال‌های متمادی آن‌ها را پذيرفته‌ايد. در واقع بخش عمده از رفتارهای پولی و مرادات كاری و تجاريتان هم تحت تاثير آنهاست. ولی زمانی كه می‌خواهيد به پرسش‌هايی مرتبط با آن‌ها جواب دهيد، راحت نيستيد و بيان پاسخ برايتان دشوارست. علت اينست كه شما با تمام وجود اين عقايد را قبول نداريد و جالب اينست كه پاسخ درست را هم به خوبی نمی‌دانيد. در اين جا منظور اين نيست كه عقايد وديدگاههای شما درست است و خطوط فكری ديگران نادرست يا بالعكس. آن‌چه مورد توجه است تفاوت ديدگاه واقعی شما و جريان القايی محيط خارج است كه موجب تناقض شده وجوهی از مسئله مهم و ضروری زندگی را برايتان تيره و مبهم كرده است. به جرات می‌توان گفت كه تضاد و تناقض در هر كدام از ابعاد زندگی انسان و منش و خط محوری زندگی سبب پيدايش سردرگمی شده، انسان را از نيل به اهدافش بازمی‌دارد. به بيان ساده‌ای كه مردم به كار می‌برند : «بايد تكليفت را با خودت روشن كنی

به طور مثال سوال يازدهم را در نظر بگيريد. عباراتی را خوانديد و پيش خودتان گفتيد كه كدام‌ها واقعا عقايد شما بوده و قبولشان داريد.
جمله اول : «من لياقت پولدار شدن را دارم.» عده‌ای با همان نگاه اول پاسخ می‌دهند : «بله. البته، چرا كه نه» و بعضی هم می‌گويند «نه، اصلاً من بايد به همين كه هستم بسند كنم«.

تكليف اولی روشن است. او كسب درآمد بالا و ثروتمند شدن را حق مسلم خودش می‌داند و برای رسيدن به هدفش سخت تلاش كرده و ممكن است به هر كار خوب يا بدی دست بزند. يك گروه از ثروتمندان خودخواه دسته‌ای از همين افرادند كه می‌خواهند «به هر قيمتی» پولدار شوند.

گروه دوم هم وضعشان مشخص است. تلاش و مبارزه برای پيشرفت جايگاه والايی در زندگيشان ندارد و ممكن است صرفه‌جويی و قناعت را با ركود و بی‌تفاوتی اشتباه بگيرند.

ولی آن شخصی كه نمی‌داند چه بگويد. با مشكل روبه‌روست. او قدم در راه كسبوكار می‌گذارد يا اين كه برای مجموعه‌ای ديگر كار می‌كند. اين آدم چه كارآفرينی و چه كارمند می‌خواهد پيشرفت كند، درآمدش را افزايش داده و ترفيع رتبه بگيرد. رشد، پيشرفت و بالندگی حقوقی هستند كه او برای خودش قايل شده ولی به نظر می‌رسد چندان هم مطمئن نباشد.

وقتی كه در اين راه با مشكلات گوناگون كه بسياری مواقع آسان هم نيستند روبه‌رو می‌شود، نمی‌تواند خوب تلاش كند و در مدت طولانی، با جديت و پشتكار سعی در بهبود اوضاع داشته باشد. اينجاست كه پاسخ منفی قوت می‌گيرد و او با خود می‌گويد كه توانايی لازم را ندارد، قوی نيست و لياقت ندارد كه پيشرفت كند چرا كه شكست خورده و می‌خواهد كنار بكشد. اين آدم حق پيشرفت و افزايش توان مالی را از خود سلب كره صحنه را ترك می‌گويد.

ولی اين تضاد و كشمكش متوقف نخواهد شد. او با احساس گناه و سرخوردگی دست به گريبان می‌شود. اين بار قوای مثبت به او نهيب می‌زند و سرزنش می‌كند كه چرا حق روشن و قطعی خودش را از كف داده و از آن صرف‌نظر كرده است و چرا با كنار كشيدن راه را برای پيشرفت و پولدار شدن بقيه باز كرده است. احساس گناه، سرخوردگی، سرزنش، ميل به شروعی دوباره، اضطراب از شكست مجدد و تلاش برای يافتن پاسخ اين سوال مهم، شرايط نامطلوبی را برای اين فرد خلق خواهند كرد. و اين‌ها از عدم اطمينان از پاسخ يك پرسش به وجود می‌آيد.

مطالب بالا يك نمونه از اين شك و ترديدها را نشان داد. اگر اين ترديد و دودلی برای هر يك از پرسش‌های ديگر مهم وجود داشته باشد، اوضاع و احوال سخت و ناخوشايندی پيش رو خواهد بود. پس اگر حس می‌كنيد كه جواب بعضی از سوالات را درست نمی‌دانيد، سعی كنيد هرچه زودتر پاسخ قطعی و مطمئنی برايش بيابيد. كار آسانی نيست ولی به شما كمك خواهد نمود تا خطوط اصلی نقشه بخش پولی و مالی زندگيتان را بهتر و ساده‌تر بكشيد. برای اين كار وقت زياد صرف كنيد چرا كه اگر خطوط اين بخش از نقشه زندگيتان شفاف و روشن نمود، زندگی شخصی و خانوادگی بهتری خواهيد داشت.

By : Zoe Routh مترجم : آذين صحابی

منبع : روزنامه تفاهم

Advertisements

Entry filed under: مقالات کسب وکار. Tags: .

درس‌های كسب‎وكار برای يك كارآفرين جوان، از زبان يك كارآفرين جوان امید، همزاد کارآفرینان موفق

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Add to Technorati Favorites
Bookmark and Share
Add to Google
Add to My Yahoo!
Mahmoud Kabiry's Facebook profile
Subscribe to me on FriendFeed

اشتراک با ایمیل

سپتامبر 2008
ش ی د س چ پ ج
« اوت   مهٔ »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

نوشته‌های تازه

تعداد حاضرین

website counter i

Blog Stats

  • 42,534 hits
Clicky Web Analytics Clicky

my twitt

Error: Please make sure the Twitter account is public.


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: